ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ВЕРБА ПРО2
 Податоци за организацијата и носителот на сертификат
  Податоци коишто ќе бидат дел од сертификатот (пополнувањето е со мали и големи латинични букви)
  Податоци за идентификација на носителот
  Податоци за идентификација на организацијата
  Безбедно средство за електронско потпишување (БСЕП)
  Изберете го типот на Вашиот токен (Gemalto .NET токен или Gemalto Java токен)
  Вашиот токен целосно не го поддржува новиот тип на Sha2 сертификати. Дали сакате:
  Податоци за лицето или фирмата претплатник (плаќач на фактурата)
  Информации за плаќањето на сертификатот

    Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе го генерирате формуларот, може да продолжите со плаќање, или пак да платите со налог во банка.

    Можни начини на плаќање за сертификатот

  • Платежна картичка
  • Со налог ПП30 во било која банка
  • Готовинско плаќање на ПОС терминал во регистрационата канцеларија на издавачот на сертификати КИБС АД Скопје

    
© КИБС АД Скопје,  бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 5-ти кат, 1000 Скопје
 http://www.kibstrust.mk,  е-маил: helpdesk@kibstrust.mk,  телефони: +389 2 3297444, +389 2 5513444