ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ВЕРБА K1
 Податоци за носител на сертификат
  Податоци коишто ќе бидат дел од сертификатот (пополнувањето е со мали и големи латинични букви)
  Податоци за потврда на личен идентитет
  Податоци за лицето или фирмата претплатник (плаќач на фактурата)
  Информации за плаќањето на сертификатот

    Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе го генерирате формуларот, може да продолжите со плаќање, или пак да платите со налог во банка.

    Можни начини на плаќање за сертификатот

  • Платежна картичка
  • Со налог ПП30 во било која банка
  • Готовинско плаќање на ПОС терминал во регистрационата канцеларија на издавачот на сертификати КИБС АД Скопје

    
© КИБС АД Скопје,  бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 5-ти кат, 1000 Скопје
 http://www.kibstrust.mk,  е-маил: helpdesk@kibstrust.mk,  телефони: +389 2 3297444, +389 2 5513444