EN MK

ПОРАЧКА ЗА КВАЛИФИКУВАН СЕРТИФИКАТ

Податоци за носител на сертификат

Податоци кои ќе бидат јавно објавени како дел од сертификатот(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на носителот

Податоци за идентификација на правниот субјект

Податоци за плаќач на фактурата(плаќач на фактурата)

Информација за начин на плаќање

Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе генерирате порачка, може да продолжите со чекор: плаќање.