EN MK

ПОРАЧКА ЗА КВАЛИФИКУВАН СЕРТИФИКАТ

Податоци за носител на сертификат

Податоци кои ќе бидат јавно објавени како дел од сертификатот(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на носителот

Податоци за плаќач на фактурата(плаќач на фактурата)

Информација за начин на плаќање

Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе генерирате порачка, може да продолжите со чекор: плаќање.