EN MK

ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАТ

Избор на производ

Пребарување на сертификат

CSR податоци
(креирани од вашиот веб сервер со големина на клуч од 2048 бита)

Пoдатоци за серверот
(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Е-маил адреса за валидација на домен

@

Пoдатоци за купувачот
(пополнувањето е со мали и големи латинични букви)

Пoдатоци за организациски контакт
(пополнувањето е со мали и големи латинични букви)

Пoдатоци за технички контакт
(пополнувањето е со мали и големи латинични букви)

Пoдатоци за контакт со човечки ресурси

Пoдатоци за фактурирање

Услови

Ги прочитав и ги прифаќам условите на сервисот на Symantec за серверски сертификати, како што е наведено на веб-линкот:
https://www.symantec.com/content/en/us/about/media/repository/ssl-subscriber-agreement.pdf

Ги прочитав и ги прифаќам условите на сервисот на Thawte за серверски сертификати, како што е наведено на веб-линкот:
https://www.thawte.com/repository/pdf/develcertsign.pdf

Ги прочитав и ги прифаќам условите на сервисот на GeoTrust за серверски сертификати, како што е наведено на веб-линкот:
http://www.geotrust.com/resources/cps/pdfs/gt_ssl_SA_v.2.0.pdf

Code signing сертификат на Symantec: Ги прочитав и ги прифаќам условите на сервисот на Symantec за Code signing сертификати, како што е наведено на веб-линкот:
https://www.symantec.com/content/en/us/about/media/repository/code-signing-subscriber-agreement.pdf

Code signing сертификат на Thawte: Ги прочитав и ги прифаќам условите на Thawte за Code sign сертификат, како што е наведено на веб-линкот:
https://www.thawte.com/repository/pdf/develcertsign.pdf